Download pdf

Conclusie en vooruitzichten

Het ziekenhuis van de toekomst, onze gemeenschappelijke uitdaging

Het onderzoek naar de impact van het UZC Brussel, dat is uitgevoerd in samenwerking met BECI, toont zeer duidelijk het belang van de ziekenhuisactiviteit in het economisch en maatschappelijk weefsel van het Brussels Gewest.

Met een tewerkstelling van meer dan 8.500 loontrekkenden en tijdelijke, gedetacheerde en zelfstandige medewerkers (bijna 6.300 VTE’s22), is het UZC Brussel de grootste ziekenhuiswerkgever van het Brussels Gewest. Op het vlak van de tewerkstelling situeert het zich in de top 10 van de regio, over alle sectoren heen.

Het UZC Brussel heeft eveneens een sterke lokale verankering, vermits bijna 55% van zijn bedienden en 77% van zijn patienten woonachtig zijn in het Brussels Gewest. Dat is ook een sterke attractiepool voor tientallen vennootschappen en vzw’s die op zijn hospitaalsites aanwezig zijn (winkels, de Brusselse Keukens, het Centre de Recherche en Maladies Infectieuses, de Hogeschool Francisco Ferrer...). De creatie van tewerkstel- ling voor 343 personen (284 VTE’s) heeft een economische impact van bijna 10 miljoen euro voor het Gewest.

In 10 jaar tijd heeft het UZC Brussel meer dan 650 miljoen euro geïnvesteerd in zijn infrastructuren en in zijn technologische uitrusting! Naast de tewerkstelling en de inkomsten die direct door zijn activiteit worden gegenereerd, genereert het UZC ook indirect tewerkstelling en inkomsten in de keten van zijn leveranciers, die op hun beurt ook jobs en inkomsten creëren, wat door zijn domino-effect voor een verdere aangroei zorgt, in een opwaartse spiraal. Het intraregionale multiplicatoreffect dat voor de studie in aanmerking wordt genomen bedraagt 0,33 voor de tewerkstelling en 0,71 voor de inkomsten, wat voor het Brussels Gewest bijna 7.800 jobs betekent en een economische impact van meer dan 1 miljard euro!

Het UZC Brussel besteedt een niet te verwaarlozen gedeelte van zijn inkomsten aan onderzoek, onderwijs en opleiding van zijn personeel, ongeacht het opleidingsniveau. Aangezien 34% van het loontrekkend personeel geen hogere studies heeft gedaan, betekent dat, dat het UZC Brussel een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van de Regio.

Naast de eerder vermelde opdrachten is het universitair ziekenhuis een essentiële plaats voor vernieuwing van de gezondheidszorg. De ziekenhuizen van het UZC Brussel hebben een rijke geschiedenis van vernieuwing. Zij verbinden zich ertoe deze trend ook in de toekomst voort te zetten en onophoudelijk het ziekenhuis van de toekomst te herdefiniëren.

De meest recente vernieuwingen hebben betrekking op de digitalisering, de connectiviteit en het gebruik van grote geevensvelden en artificiële intelligentie bij de medische besluitvorming.

Zij bieden een antwoord op de legitieme verwachting van de patiënten die een actievere rol willen spelen in hun behandeling, tijdens een breder zorgtraject dan de loutere behandeling in het ziekenhuis.

De vernieuwingen vormen een belangrijke uitdaging voor de ziekenhuizen, die daarop een antwoord bieden, meestal in samenwerking met ondernemingen, start-ups, “intrapreneurs”, andere zorginstellingen, medisch-sociale partners, professionals uit de gezondheidszorg buiten het ziekenhuis, hun verbonden ziekenhuizen universiteiten - ULB en VUB -, hun personeel en nog vele andere.

Voor de ziekenhuissector is het tijd om zich in netwerk te organiseren om de reeds bestaande samenwerking nog beter te structureren. Laten we hopen dat het onderbrengen van de Brusselse ziekenhuizen in een netwerk, de kwaliteit van de zorgen die zij verstrekken nog zal verhogen en de prijs-kwaliteitverhouding zal verbeteren. Dat alles met als doel de positie van Brussel als Hoofdstad van de zorgverlening voor de patienten te behouden en te versterken.

22 Uitgezonderd de zelfstandigen, die per prestatie worden betaald en waarvoor het niet mogelijk is het overeenstemmend aantal VTE’s te begroten.