Download pdf

De economische impact van het UZC Brussel

De directe economische impact van het UZC Brussel

De directe economische impact is de resultante van de uitgaven die in het Brussels Gewest gemaakt zijn door het UZC Brussel en door de ondernemingen die op zijn sites aanwezig zijn: loonmassa, aankopen en investeringen.

De uitgaven van het UZC Brussel

Tewerkstelling en loonmassa

Met een tewerkstelling van 8.536 personen is het UZC Brussel de belangrijkste ziekenhuiswerkgever van Het Brussels Gewest (cf infra).

Deze tewerkstelling stemt overeen met 6.778 loontrekkende werknemers (5.550 VTE’s), 425 gedetacheerde medewerkers (330 VTE’s), 96 tijdelijke werknemers (107 VTE’s) en 1.237 zelfstandige professionals uit de gezondheidszorg7, vooral paramedisch personeel en artsen.

Het totale bedrag van de personeelskosten bedraagt bijna 490 miljoen euro8. De loonlasten vertegenwoordigen 59% van het totale bedrag aan lasten van het UZC (833 miljoen euro).

Ongeveer 55% van de personeelsleden van het UZC Brussel (4.672 personen9) zijn woonachtig in het Brussels Gewest. Op basis van dat cijfer worden de gevolgen voor het grondgebied Brussel, in termen van personeelskosten op bijna 269 miljoen euro10 geraamd, via de belasting op natuurlijke personen, de spaargelden en de consumptie van de gezinnen.

Aankopen en investeringen

In 2016 heeft het UZC Brussel meer dan 254 miljoen € aan courante aankopen en bijna 73 miljoen € aan investeringen uitgegeven. In 10 jaar tijd, van 2007 tot 2016, heeft het UZC Brussel meer dan 652 miljoen €11 geïnvesteerd.

De Brusselse regio profiteert het meest van deze aankopen en investeringen. De impact voor het Brussels Gewest wordt geraamd op:

  • 36% voor de investeringen, of bijna 26 miljoen € aan investeringen (bijna 1.000 leveranciers) in 2016 en bijna 200 miljoen € in 10 jaar;
  • 49% voor de courante aankopen, of bijna124 miljoen € courante aankopen bij leveranciers die hun hoofdzetel in het Brussels Gewest hebben.

26 miljoen €

aan investeringen (ongeveer 1.000 leveranciers) in 2016 en bijna 200 miljoen € geïnvesteerd in 10 jaar tijd in het Brussels gewest

Spreiding courante aankopen UZC Brussel
(254 miljoen €)

graphique 2

Spreiding investeringen UZC Brussel
(73 miljoen €)

graphique 3

Een chirurgische robot om kinderen te opereren

Sinds 2015 beschikt het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola over een chirurgische robot. Dankzij haar potentieel aan onderzoek, onderwijs en betere zorgverlening aan kinderen, is de mini-invasieve chirurgie een vaste waarde geworden in een gespecialiseerd ziekenhuis als het UKZKF.

9,5 miljoen €

werd uitgegeven aan vorming bij dienstverleners in het Brussels Gewest

De uitgaven voor beroepsopleidingen

In 2016 heeft het UZC Brussel voor bijna 16 miljoen €12, bijna 184.000 uren opleiding gefinancierd voor 5.602 leden van het loontrekkend personeel en bijna 592.000 uren opleiding voor de 320 kandidaten geneesheer-specialist in opleiding (PG).

Meer dan 9 miljoen € werd uitgegeven bij dienstverleners in het Brussels Gewest13.

Een professionele communicatie in het UVC Brugmann

Een klein gebaar voor de zorgkundige… Een grote stap voor de patiënt

Geïmplanteerd sedert 2015 in het UVC Brugmann is de SBAR-communicatie een belangrijk hulpmiddel geworden ter verbetering van de communicatie tussen de zorgpartners. Met deze benadering worden de veiligheid en de kwaliteit van de zorgen aan de patiënt bevorderd.

image de la zone encadrée

Opleiding van het personeel, een belangrijke verbintenis

Sinds 2015 leidt de verpleegkundige en paramedische afdeling van het UVC Brugmann systematisch alle leden op in de gestandaardiseerde methode SBAR, die een nauwkeurige, volledige en eenduidige communicatie mogelijk maakt die garant staat voor een goede continuïteit in de zorgverlening voor de patiënten. De afdeling heeft voor dit uitgebreid opleidingsprogramma de Learning Award 2017 in ontvangst mogen nemen.

De uitgaven van de ondernemingen aanwezig op de sites van het UZC Brussel

In de ziekenhuizen gonst het van de activiteiten die verder gaan dan hun basisopdracht (zorg, onderzoek en onderwijs). Op de ziekenhuissites van het UZC Brussel zijn namelijk tientallen vzw’s en vennootschappen aanwezig die een direct verband hebben met de ziekenhuisactiviteit, zoals de Haute Ecole Francisco Ferrer, de Ecole Robert Dubois , Kind en Gezin (K&G), cafetaria’s, het Rode Kruis België, een antenne van de Brusselse Keukens of detailhandelaars.

Deze vzw’s/bedrijven vertegenwoordigen een aanzienlijk volume aan tewerkstelling (284 VTE’s - 343 personen), goed voor een loonmassa begroot op bijna 18 miljoen €. De economische impact voor het Brussels Gewest beloopt bijna 10 miljoen €14.

De economische impact van ondernemingen die hun zetel hebben op de ziekenhuissites vertegenwoordigt een bedrag van bijna

10 miljoen €

voor het Brussels Gewest

De directe impact van het UZC Brussel in termen van geldstromen en tewerkstelling in het Brussels Gewest: samenvatting

Directe impact in termen van geldstromen Alle gewesten samen Het Brussels Gewest
Totaal 834.629.900 € 427.730.760 €
Ziekenhuizen 816.709.934 417.810.434
Personeelskosten 15 489.956.948 268.169.100
Aankopen16 en investeringen 326.752.986 149.641.334
Vzw’s/ondernemingen op de sites (Geraamde loonmassa) 17.919.966 9.920.326
Directe impact in termen van tewerkstelling Alle gewesten samen Het Brussels gewest
Aantal VTE's Aantal VTE's
Totaal 8.879 personen 6.272 VTE's 4.863 personen 3.404 VTE's
Ziekenhuizen 8.536 5.987,4 4.672 3.246
Loontrekkenden 6.778 5.549,8
Zelfstandigen 1.237 Niet van toepassing
Tijdelijken/gedetacheerden 521 437,6
Vzw’s/ondernemingen op de sites 343 284,2 191 158

7Deze zelfstandigen worden per prestatie betaald; het is dus niet mogelijk het overeenstemmend aantal VTE’s te begroten.

8 De personeelskosten omvatten eveneens de erelonen van de zelfstandigen.

9 Een percentage van 55% van het loontrekkend personeel woonachtig in het Brussels Gewest toegepast op het geheel aan personeel (loontrekkend, tijdelijk, gedetacheerd en zelfstandig).

10 55% x 490 miljoen € (totaal aan personeelskosten van het UZC Brussel).

11 Aankoopwaarden van de investeringen.

12 Deze uitgaven aan opleidingen omvatten het begrote bedrag aan lonen betaald aan kandidaten geneesheer-specialist in opleiding (PG).

13 Voor de opleidingen hebben wij een onderscheid gemaakt tussen de gegevens betreffende de PG – waarop wij het domiciliëringspercentage in het Brussels Gewest van de loontrekkende werknemers van het UZC Brussel hebben toegepast – en de andere gegevens (de rest van de uitgaven voor opleidingen). Voor deze laatste cijfers is het percentage aan dienstverleners (alle diensten samen: rekeningen 611 (t/m 616) van het UVC Brugmann met hoofdzetel in het Brussels Gewest voor alle ziekenhuizen toegepast (73%).

14 Toepassing op de begrote loonmassa van het domiciliëringspercentage van het UZC Brussel in het Brussels Gewest (55%).

15 De personeelskosten omvatten bepaalde opleidingskosten (bv.: lonen betaald aan PG).

16 De courante aankopen omvatten de rest van de uitgaven voor opleidingen.