Download pdf

Voorstelling van het UZC Brussel en belangrijkste cijfers

Het Universitair Ziekenhuiscentrum Brussel (UZC) is opgericht in 2015. Het coördineert het zorgaanbod en verdeelt een reeks ondersteuningsdiensten voor de 4 openbare universitaire ziekenhuizen die verbonden zijn met het IRIS-netwerk: het UMC Sint-Pieter, het UVC Brugmann, het Jules Bordet Instituut en het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola. Het UZC Brussel werkt nauw samen met een reeks bevoorrechte partners zoals de Stad en het OCMW van Brussel, de Université Libre de Bruxelles (ULB) en de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

Deze ziekenhuisinstellingen zijn verdeeld over 7 ziekenhuissites, waarvan 6 op het grondgebied van Brussel-Stad gelegen zijn. De zevende site bevindt zich in de Gemeente Schaarbeek.

Deze 7 vestigingen vertegenwoordigen bijna 371.761 m² bebouwde oppervlakte, verspreid over meer dan 26 hectare.

image de la carte
image du chapeau

21%

Het UZC Brussel vertegen-
woordigt 21% van de bedden van de 22 ziekenhuis-
instellingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Met 1.781 erkende bedden vertegenwoordigt het UZC Brussel 21% van de bedden van de 22 ziekenhuisinstellingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Aantal erkende bedden in het UZC Brussel op 31.12.2016

Naast zijn belangrijkste opdracht, die bestaat in het verlenen van een kwaliteitsvolle zorg aan iedereen, heeft het UZC Brussel nog andere belangrijke taken, zoals:

Toekomstige gezondheidsprofessionelen opleiden en continue vorming van het personeel waarborgen

Zorg dragen voor patiënten in elk stadium van hun leven, ongeacht hun socio-economische of filosofische achtergrond

Aan onderzoek en innovatie doen en evolutie van diagnostische en therapeutische methodes stimuleren

Opdrachten van algemeen economisch belang door zorg te verlenen aan de minstbedeelden en nauw samen te werken met de lokale OCMW’s

Een economische en maatschappelijke rol op zich nemen als onderneming en openbare werkgever

Onderzoek, een fundamentele opdracht van het UZC Brussel

Ongeveer een borstkanker op drie krijgt uitzaaiingen, ondanks de zorgen die in een vroeg stadium van de ziekte zijn toegediend. De studie BIG-AURORA is een internationaal onderzoek gecoördineerd vanuit het Jules Bordet Instituut, dat tracht te begrijpen waarom een borstkanker tot metastase leidt en waarom sommige patiënten zeer goed op een standaardbehandeling reageren en andere niet. Zo zullen onderzoekers nieuwe behandelingsdoelen kunnen ontdekken die beter aangepast zijn voor mannen en vrouwen met een uitgezaaide ziekte.

Belangrijkste cijfers van 2016

Ziekenhuizen

 • 4 universitaire openbare ziekenhuizen
 • 7 sites
 • 371.761 m² bebouwde oppervlakte verdeeld over meer dan 26 hectare

Economische gegevens

 • 834.349.027 € aan inkomsten
 • 489.956.948 € aan personeelskosten (59% van de lasten)
 • 652.257.366 € gecumuleerde investeringen tussen 2007-2016

Human Resources

 • 6.778 personnes loontrekkenden
 • 5.550 loontrekkende VTE’s (voltijds equivalenten)
 • 1.237 zelfstandigen, 96 tijdelijken en 425 gedetacheerden
 • 55% van het loontrekkend personeel woonachtig in het Brussels Gewest
 • 75% loontrekkende vrouwen

ZORG

 • 1.781 bedden erkende bedden
 • 63.580 opnames1
 • 464.287 patiënten, waarvan 77% woonachtig in het Brussels Gewest
 • 193.878 bezoeken aan spoed
 • 36.541 chirurgische ingrepen
 • 6.593 bevallingen

Onderwijs

 • 4.686 toekomstige professionals in opleiding
 • 77 stagemeesters voor de artsen in opleiding
 • Ongeveer 776.000 opleidingsuren van het personeel ten laste van de werkgever

Onderzoek

 • 615 wetenschappelijke publicaties
 • 434 lopende klinische studies

1De in rekening genomen opnames omvatten alle dagen die als opname gefactureerd zijn in de zin van het RIZIV, zowel voor klassieke ziekenhuisopnames als voor daghospitaal, over alle medische disciplines heen.

2De post „Andere inkomsten“ omvat vooral de opbrengsten van de vorige jaren, subsidies en steun, facturatie van personeel tussen ziekenhuizen onderling, inkomsten van klinische studies en het invorderen van schulden.

3De post „Andere uitgaven“ omvat vooral de financiële lasten, onderhoudscontracten, aankoop van klein materiaal, verzekeringscontracten en andere administratieve kosten.